Výsledek zápisu do 1. ročníku

ZŠ a MŠ České Kopisty

Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy České Kopisty 84, příspěvková organizace, v souladu s §46, §165 odstavce 2 a §183 odstavce 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodla vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, České Kopisty 84, příspěvková organizace, níže uvedeným uchazečům:

ČK/01/2023 ČK/02/2023 ČK/04/2023

Žák s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 má evidenční číslo:

ČK/03/2023

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy a Mateřské školy České Kopisty a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

Našim budoucím prvňáčkům i jejich rodičům blahopřejeme a těšíme se na shledanou.

Datum zveřejnění: 26. 4. 2023

Mgr. Ivana Latislavová

ředitelka školy